EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

PROPOSTA

Girona, en comparació amb altres ciutats de característiques similars, disposa d'un bon nombre de parcs i jardins. Els parcs i jardins són llocs per estar, trobar gent i crear vincles. Són espais plens de vida i el seu origen, el nom, el disseny, els elements arquitectònics i artístics, la seva flora i fauna o les vivències dels seus usuaris són històries que es troben al seu darrere i fan que sigui un recurs proper i privilegiat per a l’adquisició i la potenciació de tota mena de competències.

"Els parcs i jardins urbans són un gran recurs educatiu on l'alumnat pot treballar i experimentar a través de diferents activitats i dinàmiques en el seu entorn natural més proper."

EduParc Girona és un projecte que proposa redefinir aquests entorns transformant-los en espais educatius. Específicament, proposa integrar els parcs i jardins de la ciutat en un projecte educatiu únic, analitzant les seves possibilitats individuals com a recurs docent per tal de crear un teixit educatiu complex i capaç d'abastir un ampli nombre de possibilitats formatives.


"EduParc Girona és el projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la beca Josep Pallach, en col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Girona."

Objectius

Aquest projecte persegueix desenvolupar i crear activitats didàctiques, en format digital, centrades en els parcs i jardins de la ciutat de Girona, que siguin útils per a la comunitat educativa. També persegueix informar a la ciutadania sobre els recursos de la ciutat i el seu possible ús per a grans i petits com a lloc d’esbarjo i eina enriquidora per a la socialització, la convivència, el desenvolupament de la imaginació i l’aprenentatge de valors, de respecte al medi natural i a la ciutadania.

L'objectiu principal del projecte és transformar la ciutat i els seus recursos en un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.

A qui va dirigit?

Les activitats plantejades van dirigides a infants d’Educació Infantil, Educació Primària (Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior) i joves d’Educació Secundària. Donat que el rang d’edat és molt ampli, es donen objectius generals amb l'avinentesa que cadascú les adapti en funció de la seva realitat, el nivell maduratiu dels nens i nenes, el material disponible, etc.

Metodologia i valors

La nostra proposta busca potenciar la naturalesa social del procés d'aprenentatge i promoure la connectivitat horitzontal, implicant i interrelacionant diferents àrees de coneixement, amb l'objectiu de motivar la reflexió i la presa de decisions respecte a una sèrie de continguts relacionats amb la convivència, la tolerància, la inclusió, la perspectiva de gènere, la pau, la conservació i protecció de l'entorn, el medi ambient i el creixement sostenible, ja que entenem l’aprenentatge com un tot global.

"Volem afavorir que els infants puguin viure l’ara i experimentar en l’entorn més proper"

Alhora, les activitats incloses en aquest projecte busquen ser molt pràctiques i vivencials, per tal que cada infant sigui el centre del seu aprenentatge. És per això que els objectius de les activitats es plantegen amb una gradació que va de menys a més dificultat, per tal que cadascú pugui anar regulant què pot fer i què no.

"Hem plantejat activitats molt pràctiques i vivencials, per tal que cada infant sigui el centre del seu aprenentatge"

En aquest context, hem de tenir clar quin és el paper dels infants i dels seus docents o tutors. Nosaltres proposem:


El paper de l'infant

Des de la nostra filosofia s'entén que l’infant és el centre del seu aprenentatge i el protagonista del procés; així doncs, cada nen/a regularà allò que pot fer a partir dels coneixements previs que té del tema en qüestió.


Partint d'aquest supòsit, les activitats s'han de plantejar de tal manera que els infants puguin aprendre per si mateixos, a partir del dubte, la curiositat, l’error i l’encert, la presa de decisions, l’autonomia, la responsabilitat i el saber compartir i expressar allò que fa i per quin motiu ho fa.


Alhora, l’infant ha de poder planificar l’activitat, què farà i quin objectiu té. Durant el procés, és important que aprengui a recopilar informació, de forma oral o escrita, del que fa o veu, de manera que quan acabi pugui veure tot el camí seguit, què ha treballat i après, com ho ha fet, què l'ha motivat, què li ha agradat, etc. Finalment, ha de poder valorar el seu propi procés d’aprenentatge a partir de reflexions finals.

"Aquest procés s'ha de fer amb l'ajuda del docent, el qual ha d'afavorir que els infants es comuniquin, reflexionin, s’ajudin i comparteixin, fent l'aprenentatge més enriquidor"

El paper del docent

Considerem que el docent ha de ser el primer en mostrar interès, ganes i motivació; creant un ambient de treball tranquil, còmode i acollidor, i potenciant que els infants siguin els protagonistes en el procés d’ensenyament-aprenentatge.


Valorarà i farà el possible per adaptar els materials i recursos a les necessitats individuals dels infants amb l'objectiu d'atendre la diversitat. Alhora, adequarà els missatges i el llenguatge en funció de les característiques individuals, sense oblidar la perspectiva de gènere per a treballar la igualtat, evitant el tracte diferenciador, treballant la comunicació no discriminatòria i ajudant a reconèixer i rebutjar la que ho és.


Sota aquests supòsits es treballarà a partir de l’anticipació de l’activitat i de les experiències prèvies viscudes, creant moments de reflexió i diàleg a partir de preguntes i hipòtesis on els infants siguin els que generen els temes, expressin el que pensen, mostrin les seves inquietuds, els seus dubtes i motivacions, generant curiositat i interès i, alhora, potenciant l’escolta activa i la concentració, ja que quan a un infant li interessa un tema és quan viu de veritat l’aquí i l’ara.

"El docent ha d'intentar que siguin els mateixos infants els que facin aquest treball i anar-los guiant, sense oblidar que són ells els protagonistes."

Orientacions pedagògiques

Els continguts del projecte són adients per a totes les assignatures. Amb aquest recurs educatiu es pretén que l’alumnat desenvolupi la majoria de les competències bàsiques que es demanen al Currículum.


La web Eduparc Girona aporta informació sobre el context, una descripció de la metodologia proposada, una activitat per fer abans de la sortida i una altra per fer després i un recull d’activitats complementàries per a desenvolupar i adaptar a cada tipologia de centre; amb l'objectiu de crear programes educatius, projectes i treballs de síntesi al voltant dels parcs i jardins de la ciutat.

Programa educatiu

Es proposa la confecció de programes de no menys de tres sessions: dues a l'aula de dues hores de durada, i no menys d'una sessió en un parc o jardí de la ciutat. Específicament:


 1. Treball d'aula: Destinat a seleccionar un parc o jardí, confeccionar la fitxa d’anàlisi prèvia a la sortida i donar instruccions per a la sortida.

 2. Treball en el parc: Orientat a l’observació i experimentació al parc i a fer activitats complementàries. Es pot completar amb una fitxa d'observació i valoració del parc i amb fitxes per a les activitats complementàries.

 3. Treball d'aula: Destinat a a omplir la fitxa d’anàlisi post-sortida i l’avaluació de l’aprenentatge.

Projecte o treball de síntesi

Es proposa la confecció d'un projecte o itineraris de treball de síntesi per a l'ensenyament secundari obligatori a partir de:


 1. Treball d'aula: Destinat a la revisió i anàlisi dels continguts de la web EduParc Girona, la selecció d'una temàtica i la confecció de l’índex de la memòria del projecte o treball seguint les recomanacions del centre educatiu. Es proposen temes com:

  - Els ecosistemes urbans de Girona.
  - Història i cultura dels parcs i jardins de la ciutat.
  - Els usos i activitats que es poden fer en els parcs i jardins de la ciutat.
  - Què, per què, qui, quins i com es posa nom als parcs i jardins de la ciutat.
  - Disseny i cura dels parcs i jardins de la ciutat.
  - El vandalisme urbà en parcs i jardins.


 2. Treball en el parc: Itinerari perceptiu destinat a visitar i observar els parcs i jardins, tenint en compte els objectius del projecte o treball de síntesi seleccionat. Completar una fitxa d'observació i valoració dels parcs i fer un reportatge fotogràfic per documentar l'adequació als objectius.

 3. Treball d'aula: Destinat a completar el quadern del projecte o la memòria de síntesi.

Normativa per a la realització d'activitats fora del recinte escolar.

En cas de programar l'activitat des de l'escola és important estar al corrent de la normativa per a realitzar activitats fora del recinte escolar. L’equip directiu ha de saber el dia, el lloc i l’horari i s'ha de notificar amb antel·lació a les famílies mitjançant un full informatiu. És el Departament d'Educació qui determina les ràtios en les sortides per alumnes/docent.


En cas de fer fotografies o vídeos dels infants durant les activitats es necessita l'autorització signada dels tutors legals, donant el consentiment per a l’ús d’imatges i publicació de dades de caràcter personal de menors d’edat, regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Normalment, és la direcció dels centre l'encarregada d’aquest tràmit, però el tutor o responsable del grup s'ha d'assegurar de conèixer quins menors tenen aquest consentiment i quins no.


Mesures d'atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat és un requisit legal recollit a l’article 11 del Decret 119/2015, i es pot fer ús de les tècniques educatives i recursos inclosos al Llibre verd del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a fer-li front.


Així, per tal de donar una bona atenció a la diversitat de tots/es aquells infants que necessitin més suport i ajudes durant la planificació i realització de les activitats plantejades, serà important seguir aquest conjunt de recomanacions:

 1. Atendre de manera individualitzada, tant en les explicacions com en l’execució de les activitats.

 2. Estructurar la tasca, és a dir, plantejar l’activitat de forma fragmentada en petites parts, reduir el volum o la dificultat de l’activitat, etc.

 3. Els alumnes amb més dificultats se solen perdre en els passos intermitjos de les activitats i, per tant, no es pot plantejar de forma global. La seva atenció és molt baixa, i l’esforç cognitiu per tal de mantenir-se actius durant tot el procés fa que es puguin acabar perdent. Per això, cal proporcionar eines que compensin aquestes dificultats, tipus guia o llista de passos, on es descrigui cadascun dels passos que cal seguir per tal d'assolir l’activitat, de forma resumida (fer-ho de manera oral o escrita).

 4. Donar la informació dels parcs i jardins o de les activitats de forma resumida o adaptada, amb exemplificacions, imatges, vídeos, esquemes, mapes conceptuals, etc. Això els ajudarà a anticipar, establir connexions, relacions i a estructurar d'una manera gràfica.

 5. Utilitzar preguntes o textos curts, ja que d’aquesta manera es pot minimitzar els problemes de grafia, comprensió i expressió escrita. És molt important prioritzar el treball oral.

 6. Donar més temps a l’hora de pensar per fer reflexions o executar l’activitat en qüestió.

 7. Utilitzar un vocabulari adequat al nivell de comprensió, fent servir un llenguatge clar i senzill, amb expressions concretes i breus.

 8. Facilitar la comprensió de les tasques, mitjançant l’anticipació i les ajudes verbals, visuals (exemplificació) i tàctils. Utilitzar l’explicació general i l'atenció individual a qui ho necessita. També es preveu l'ús de pictogrames, tauletes digitals (TIC), etc.

 9. Proposar variants en totes les activitats per tal que tots i totes puguin participar.

 10. Per a aquells alumnes amb més dificultats es pot proposar l’acompanyament d’un adult o d’algun company/a.

 11. Els missatges dels adults i companys/es sempre seran de suport per tal d'aconseguir l'objectiu. Un cop finalitzada l’experiència es farà reforç positiu a l’infant, felicitant-lo per la feina feta, independentment d'allò que ha estat capaç de fer. No hi ha lloc per al reforç negatiu.

 12. Fomentar el treball entre iguals amb la finalitat d’incrementar les actituds col·laboratives i socialitzadores (empatia, impuls d'ajudar i demanar ajuda, etc.). En aquest punt és important vigilar el model que prenen de referència, és a dir, buscar líders positius.

 13. Alhora, serà important adequar el treball en grup: cal agrupar-los amb companys/es amb certes habilitats socials i empàtiques, treballar individualment les normes no explícites del seu funcionament i estar atents a l'evolució del grup.

 14. El temps de finalització de les activitats no és prioritari. És preferible realitzar una petita part ben feta, que no tota l’activitat mal feta. Sempre es prioritza la qualitat abans que la quantitat.

Mesures per a la perspectiva de gènere

En aquest projecte d’innovació educativa, que impulsa l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona, es contempla l’aplicació de les recomanacions de l’Acord de Govern de 20 de gener de 2015, pel qual s’aprova el Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu a Catalunya.


Per complir amb aquestes recomanacions, a l’hora de desenvolupar i realitzar totes les activitats es demana als docents:

 1. Promoure l’ús d’un llenguatge gràfic, tant escrit com oral, respectuós, inclusiu i no sexista.

 2. Utilitzar un llenguatge no sexista en les descripcions de l’ús i de la retolació dels espais on es realitzin les activitats.

 3. Fer grups equilibrats entre sexes.

 4. Fomentar la participació i l’assumpció de responsabilitat equitativa entre sexes, defugint dels estereotips i rols associats a determinades tasques i responsabilitats.

 5. Vetllar per tal que l’organització i distribució de les activitats sigui equitativa, de tal manera que tots tinguin el mateix protagonisme i responsabilitat, independentment del seu sexe.

Socialment, partim d’unes conductes i un vocabulari amb moltes connotacions masclistes. És per aquesta raó que creiem que és molt important conscienciar a les noves generacions per tal de revertir aquesta situació i canviar-la. Durant la realització de les activitats cal que el docent conegui i promogui aquestes mesures. Es pot incloure alguna reflexió sobre el tema en qüestió a l’hora d’acabar alguna de les activitats. Si durant la realització de les mateixes es dona alguna situació sexista, recomanem parar l’activitat i fer una reflexió conjunta sobre què ha passat i per quin motiu. És important seguir-ho treballant després a l’aula.