Menú de navegació
Zona Universitària

Zona Universitària

Zona Universitat

  • Author: admin
  • Date Posted: Gen 23, 2014
  • Category:
  • Address: Carrer Riera Palagret, 17003 , Girona

La parada se situa a la zona del camp de futbol del Girona, al camí que puja a la residència universitària. Hi ha diversos perfils arran de vorera on afloren materials neògens no consolidats. Es tracta de llims i sorres amb nivells d’argiles i graves. En alguns casos hi ha nivells de còdols amb imbricació que es va perdent com a conseqüència del procés de meteorització recent.

L’objectiu és aprendre a interpretar un dipòsit sedimentari recent i arribar a deduir-ne l’àrea font.