EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Música per la pau. John Lennon.

MATERIALS NECESSARIS

Ordinador o tauleta digital, altaveus o reproductor de música. Versió de John Lennon de la cançó subtitulada en anglès i castellà, versió amb karaoke per practicar, versió cantada en castellà per comprendre la lletra, la versió d’UNICEF per entendre l’objectiu de l’activitat, i la versió de KIDS UNITED feta per nens i nenes per tal que tinguin una orientació de com ho poden fer.

Justificació de l'activitat

Amb aquesta activitat es vol treballar de forma globalitzada l’expressió artística i musical en un entorn natural i lúdic mentre es treballen diferents llengües (anglesa, catalana i/o altres llengües dels infants de la classe), aspectes socials i valors fonamentals per a la pau, així com l’expressió corporal, amb la intenció que l’infant utilitzi el seu cos de forma desinhibida per expressar-se mitjançant la música, el ritme, la imitació i l’espontaneïtat. També és una molt bona activitat per donar protagonisme a aquells infants amb bones qualitats expressives, que sovint passen desapercebuts en altres tipus d’activitats.


L’activitat es planteja com un repte a assolir per als infants. Es proposen activitats destinades a treballar la imaginació a partir del treball amb el propi cos, mitjançant l’elaboració d’una coreografia i la representació de la cançó “Imagine” de John Lennon, als Jardins John Lennon o en qualsevol entorn similar.


El fet d’experimentar aquests coneixements els permet vivenciar, conèixer o adquirir coneixements bàsics sobre la diversitat cultural i valors de sensibilització amb el medi social, tot afavorint el desenvolupament d’actituds i motivacions com ara entendre la importància del respecte, la tolerància i el diàleg per tal que les persones puguin viure en pau. Podem aprofitar el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP) per realitzar aquesta activitat.


OBSERVACIONS: També es pot realitzar aquesta activitat en algun altre parc proposant altres cançons.


Objectius

Per als més petits

 • Escoltar la versió original (en anglès) de la cançó “Imagine” de John Lennon.
 • Escoltar la versió subtitulada per comprendre la lletra.
 • Escoltar la cançó original i aprendre de memòria la tornada o tota la lletra.
 • Ballar seguint el ritme de la cançó.
 • Fer un dibuix sobre la Pau.
 • Participar activament a les activitats com a element d’aproximació als altres, amb respecte i tolerància vers els altres.


Per als més grans

 • Escoltar la versió original (en anglès) de la cançó “Imagine” de John Lennon.
 • Escoltar la versió subtitulada per comprendre la lletra.
 • Escoltar la cançó original i aprendre a cantar-la.
 • Traduir-la a diferents idiomes.
 • Analitzar el significat de la lletra de la cançó i fer una reflexió, escrit, dibuix, història, etc., sobre tot el que representa la cançó per a ells/elles.
 • Inventar una coreografia de forma cooperativa per acompanyar la cançó.
 • Utilitzar el coneixement del propi cos en diferents situacions.
 • Utilitzar el cos com a eina creativa partint d’estímuls musicals, visuals i verbals.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

Amb els més petits es pot aprofitar el DENIP per a treballar el concepte de PAU. Se’ls pregunta què significa la pau per a ells, que expliquin exemples a partir de les seves vivències, etc. Poden escriure la paraula amb un dibuix (treballar els símbols de la pau, situacions on hi intervé la pau...). A continuació es fa una petita introducció i s’explica qui era John Lennon. Seguidament, el docent presenta els recursos: la cançó original en anglès, la versió d’UNICEF per presentar l’objectiu de l’activitat i la versió de KIDS UNITED com a possible model a seguir. Després, es presenta la versió subtitulada en anglès i castellà per facilitar l’aprenentatge i la comprensió de la lletra.


A continuació, la idea és que l’escoltin unes quantes vegades per anar-la interioritzant. El docent llegeix la cançó mentre sona la música de fons i després la van cantant entre tots/es. Es recomana aprendre a cantar-la per estrofes, a poc a poc, i quan s’hagi assolit una estrofa, aprendre la següent. L’han d’anar practicant a diari. L’objectiu és anar repetint la cançó per veure si la interioritzen. Si són molt petits, es pot proposar aprendre només la tornada de la cançó, o bé taral·lejar-la seguint el ritme de la música.


Amb els més grans, es pot començar preguntant als alumnes què saben de John Lennon i de la cançó “Imagine”, per tal de saber quins coneixements previs tenen del tema. Es fa una petita introducció i es reprodueix la cançó original. Es demana als alumnes que diguin tot allò que saben, de forma oral o escrita. Seguidament se’ls dona la cançó escrita en anglès i en català. Es llegeix en veu alta. Després es plantegen un seguit de preguntes: de què parla?, què sabeu de la guerra?, per què hi ha guerres?, per què és important la pau?, què podem fer per viure en pau? Etc. S'ha de generar un debat i discussió sobre el tema. En aquest punt, és molt possible que sorgeixin molts altres temes relacionats amb diferents valors i està bé que el docent vagi guiant la conversa per tal d’intentar reflexionar al màxim.


Se'ls explica que han de desenvolupar una coreografia de la cançó, la qual posteriorment representaran en un parc o jardí. El docent presenta els recursos: la cançó subtitulada en anglès i en castellà per facilitar l’aprenentatge i la comprensió de la lletra, la versió d’UNICEF per presentar l’objectiu de l’activitat i la versió de KIDS UNITED com a possible model a seguir. Després, a partir de la versió subtitulada, els i les alumnes practiquen la cançó durant les sessions que el docent consideri necessàries per tal que interioritzin la cançó i la puguin cantar amb seguretat. Es recomana aprendre la lletra per estrofes, poc a poc i, sobretot, parlar sobre què significa cada vers. Un cop s’hagin après de memòria la lletra de la cançó, es pot practicar a partir de la versió amb karaoke.


Una bona manera per aconseguir que interioritzin i aprenguin la cançó és inventant una coreografia que els agradi i que estigui relacionada amb la temàtica. Cadascú ha d’aportar idees i tots s’han de posar d’acord per decidir els passos de ball que volen fer. Per a fer-ho, han d’escoltar la música i pensar passos o gestos i moviments amb el cos que segueixin el ritme o bé que representin alguna frase o paraula de la cançó. La idea és que durant unes quantes sessions (les que el docent consideri) elaborin la coreografia de forma cooperativa i aprenguin la cançó. Un bon recurs pot ser distribuir els alumnes en grups i que cada grup inventi una part de la coreografia i després ensenyar-la a la resta del grup. Posteriorment s’ha d’ajuntar totes les coreografies. Un altre recurs pot ser gravar-se durant els assajos per tal que ells mateixos es puguin veure i decidir què poden millorar entre tots.


Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà la representació musical

Un cop s’arriba al parc o jardí es fa un petit recorregut i després es busca alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà, es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc. Els infants, juntament amb el docent, poden triar allà mateix l'espai més adient per a fer la coreografia.


Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

S’exposa al grup l’activitat plantejada, els objectius, com es farà i perquè es desenvoluparà d’aquesta manera. A continuació es prepara l’espai que faran servir per cantar i representar la cançó juntament amb una coreografia. Podem plantejar que vagin vestits d’una determinada manera, crear decoracions, escrits, pancartes, etc. Es prepara la música i es fan proves per tal que funcioni bé i el so sigui el correcte. També es pot preparar una càmera per gravar o fer fotografies. A continuació, els alumnes es col·loquen en la posició que han decidit a l’aula i quan es dona l’entrada musical inicien la representació musical de la cançó.


Fas 4: Cloenda de l'activitat

Es reuneix a tot el grup i es fa una reflexió sobre com s’han sentit, quins sentiments han sorgit, què han après, com ha estat treballar i coordinar-se en equip, quins problemes han sorgit, com els han solucionat, etc. El mestre fa de guia en aquesta reflexió.


Per ampliar coneixements

 • Amb els més petits, el docent els pot acompanyar cantant per tal que no perdin el ritme i el compàs. També es pot complementar l’activitat amb la presentació d’imatges i preguntar si representen la pau, o bé, tot el contrari.
 • Amb els més grans, en funció de les seves capacitats, es pot plantejar traduir la cançó i cantar-la en un altre idioma (per exemple, si hi ha algun alumne/a al grup amb alguna llengua materna diferent a la nostra es pot aprofitar i traduir la cançó al seu idioma).
 • També es pot analitzar el significat de la lletra de la cançó i, en funció de l’edat, parlar-ne, fer una reflexió i debat, escriure una paraula, un text, una història, fer un dibuix, una creació artística, un joc de rol amb situacions relacionades amb el tema, etc., sobre tot allò que representa la cançó per a ells/elles.
 • Compartir l’activitat amb altres grups, mestres o famílies per tal d’animar-los a sortir als parcs i jardins a realitzar l’activitat.
 • A partir d’aquesta activitat podem aprofitar la idea per a realitzar futures activitats a l’aula relacionades amb la PAU o el conjunt de valors esmentats anteriorment, com ara llegir contes o novel·les, veure alguna pel·lícula o curtmetratge, o bé representar una obra de teatre sobre la pau.